Лосев, А.Ф. Античная литература : Учеб. для высш. шк. / Под ред. А. А. Тахо-Годи. - Изд. 7-е, стереп. - М.: ЧеРо: Омега-Л, 2008. - 542 с.: ил.

Античная литература

Античная литература


Home На главную